GÜMRÜK TERİMLERİ

TERİMLER

Aktarma beyanı

Aktarmak

Çeki listesi

Depo

Antrepo

Depo makbuzu

Orijinal geminin ticari, orijinal manifestosu

ATA karnesi

ATR dolaşım belgesi

Avarya

Aynı eşya

Ayrıcalıklı tarife işlemleri

Ayrımcı olmayan gümrük tarifesi

Bagajların kontrolü

Bağlayıcı tarife bilgisi

Basitleştirilmiş prosedür

Başvuru sahibi

Belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması

Beyan değeri

Beyan sahibi

Bilgisayar sistemi

Bilgisayarlı Gümrük Faaliyetleri

Bitki sağlık sertifikası

Boşaltma

Boşaltma limanı

Çeki listesi / tartı pusulası

Çıkış gümrüğü

Çok taraflı anlaşma

Dahilde işleme

İç ulaşım şekli

Damga vergisi

Takas

Değişmemiş eşya

Deniz gümrük bölgesi

Deniz taşıtlarının kontrolü

Denizaşırı ülkeler

Ayrıntılı beyan

Kabili devir akreditif

Dış ticaret politikası

Doğrudan temsil

Toplu kargo

Dolaylı temsil

Dolaylı vergi

Doğrudan vergi

Döviz kuru

Dünya Gümrük Örgütü

Dünya Ticaret Örgütü

Eşlik eden belge/ekli* belge

Ekonomik etkisi olan gümrük rejimi

Elektronik Veri Değişimi (EDI)

Taşıma

Emre yazılı konşimento

En çok tercih edilen –ulus –tarife

Ertelenmiş kontrol

Gümrük vergilerine eşdeğer etkiye sahip harçlar

Eşdeğer mallar

Ticari mal

Malların tanımı

Malların gümrüğe sunulması

Eşyanın gümrüğe terk edilmesi

Malların gümrük prosedürüne tabi tutulması

Malların gümrük onaylı işleme veya kullanıma tabi tutulması

Mal ihracatı

Malların imhası

Mal ithalatı

Malların muayenesi

Malların serbest bırakılması

Malların ticari tanımı

Malların yeniden ihracatı

EUR1 dolaşım sertifikası

Munzam gümrük resmi

Fatura

Fatura tutarı

Fatura düzenlemek

Fatura fiyatı

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması

Fiziksel muayene

Geri dönülmez akreditif

Geçici ihracat malları

Geçici kabul

Geçici muafiyet

Geleneksel ihracatçı

Genel depo

Küresel kota

Genişletilmiş gümrük bölgesi

Gerçek kişi

İade edilen mallar

Geri ödeme sistemi

İlk varış ülkesi

Sabit oranlı ücretler

Gümrük antrepoları

Gümrük beyannamesi formu

Gümrük beyannamesi

Gümrük beyanın kapatılması

Gümrük makamları tarafından kontrol

Dış tarife

Gümrük malları

Gümrük Etik Günü

Gümrük makamlarının denetimi

Gümrük Modernizasyon Projesi

Gümrük idaresi

Gümrük prosedürleri/işlemleri

Gümrük Kodu

Gümrük Değerleme Komitesi

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

Gümrük memuru

Gümrük kuralları/mevzuatı

Gümrük müfettişi

Gümrük uygulaması

Gümrük mührü altında taşıma

Gümrük müşavirleri

Gümrük prosedürü

Gümrük Konularında Danışma Komiteleri

Gümrük durumu

- Gümrük borcu

- Gümrük vergileri

Gümrük vergileri tarifesi

Gümrük vergilerin askıya alınması

Gümrük vergisinden muaf

Gümrük Veri Ambarı Sistemi (Güvas)

Gümrük makamları

Hariçte işleme

Finansal Analist

İade nüshası

İç bölge

İç sınır

İç su yolu taşımacılığı

İdari düzenleme

Resmi soruşturmaların yürütülmesi

İhracat malları

İhracat beyannamesi

İhracat geri ödemesi

İhracat sertifikası

İhracat

ihracat vergileri

İkame ürün

İkili anlaşma

İmalat hatası

İmalatçının analiz belgesi

İnceleme gezisi

İndirimli ithalat vergisi oranı

İrsaliye, nakliye senedi

İş yükü

Telafi edici ürün

İşleme rejimleri, işleme faaliyetleri

- Tarım ürünlerinin işlenmesinden elde edilen mallar

- İşlenmiş tarım ürünleri

İthalat sertifikası

Nicel ithalat kısıtlamaları

İthalat vergileri

Yetki sahibi

Kaçakçılık

Döviz kontrol düzenlemeleri

Kanuni ikametgâh

Kapatılmış belge

Kasa senedi

Kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolü

Kıymet beyanı

Ad valorem gümrük tarifesi

Konşimento

Konsinye satış

Koruyucu önlemler

Menşei ülke

Mal mukabili, Kapıda ödeme

Menşe kuralları

Menşe şahadetnamesi

Menşei ülke

Mutat işleme

Nakil aracı

Nakil araçlarının kontrolü

Nihai kullanım

Normal prosedür

Ön izin belgesi

Ortak Tarım Politikası

Özet beyan

Posta işlemleri

Proforma fatura

Rejim hak sahibi

Rekabetin bozulması

Rüşvet

Sağlık kaydı

Şartlı muafiyet sistemi

Tedarikçi

Satış bedeli yöntemi

Ücretsiz depo

Serbest Bölge

Serbest dolaşıma giriş beyannamesi

Serbest dolaşıma giriş rejimi

Serbest dolaşıma giren mallar

Üücretsiz liman

Serbest ticaret bölgesi

Konsinye

Sıfır ithalat vergisi oranı

Sıfır vergi oranı

Sınır gümrük idaresi

Sonradan kontrol

Spesifikasyon belgesi

Standart takas sistemi

Stok kaydı

Taahhüt mektubu

Tahakkuk eden vergi

Taklit mallar

Vadeli ödeme

Toplam muafiyet

Tanzim oranı

Tarife benzeri engeller

Tarife dışı engeller

Tarife dışı ortak ticaret politikası önlemleri

Tarifenin açıklayıcı notları

Tarife kotaları

Tarife sınıflandırması

Tarife tavanları

Tarifenin yorumlanması için genel kurallar

Gümrük faturası

Tasfiye edilecek eşya

Konşimento

Bildirim tarihi

Tek İdari Belge (SAD)

Telif hakkı

Tercihli tarife uygulaması

Teşebbüs / taahhüt

Teslim emri ordinosu

Ticari politika önlemleri

Ticari olmayan mallar

Ticari mallar

Toplam Kalite Yönetimi

Topluluk malları

Transit rejimi

Transit teminatı

Tüketim malı

Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinde yerleşik kişi

Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi

Yasal kişi

Üçüncü ülke

Ürün

Düzensizlik

Vergi iadesi

Veri işleme tekniği

Verimlilik oranı

Yetkili alıcı

Yetkili gönderici

Yozlaşma

Beyanda bulunan

Whatsapp Destek
Çevrimiçi